Manja slova Veća slova RSS
>

Povodom 18. Oktobra – Dana carinske službe

Povodom 18. Oktobra – Dana carinske službe
Datum objave: 19.10.2020 08:41 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Uprava carina je izuzetno uspješno realizovala postavljene strateške ciljeve, koji se odnose na usklađivanje sa EU zakonodavstvom, trgovinske olakšice, zaštitu i bezbjednost carinskog područja, jačanje transparentnosti, korporativne kulture i integriteta.

Godina koja je iza nas obilježena je izvanrednim rezultatima u svim oblastima rada carinske službe, kao i adekvatnim odgovorom carine u odnosu na izazove zdravstvene krize u prekograničnom kretanju robe.

Uprava carina doprinijela je smanjenju negativnih efekata krize izazvane pandemijom Covid-19, sprovođenjem više mjera na pojednostavljenju i ubrzanju carinskih procedura na granici u cilju stabilnog i nesmetanog snabdijevanja, čime se osigurala ušteda u vremenu i novcu, kao i podrška stanovništvu, institucijama i privredi tokom krize. Kao doprinos u prekograničnom kretanju roba i regionalnoj saradnji, Uprava carina uspješno je implementirala projekat »Zeleni koridori« CEFTA zemalja. Zaštita zdravlja carinskih službenika, kao preduslov za adekvatno ostvarivanje izuzetno važne uloge carinske službe, konstantno je u fokusu pažnje Uprave carina.

U skladu sa EU agendom carine, nastavljena je implementacija Trgovinskih olakšica i pojednostavljenih postupaka. Uspostavljen je AEO Program u zakonskom i organizacionom okviru, što je potvrdila i Validaciona Misija CEFTA ugovornih Strana. U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između Uprave carina i biznis zajednice 16.09.2020 dodijeljen je prvi status ovlašćenog privrednog subjekta što je istorijski trenutak za Upravu carina kada su u pitanju trgovinske olakšice, bezbjednost i kontrola lanca snabdijevanja. Status AEO dodijeljen je za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS). Dobijanjem statusa AEO, kompanija se priznaje od strane carine kao pouzdan partner čime stiče pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku.

Takođe, ovaj period ispunjen je implementacijom ključnih razvojnih projekata od kojih su najvažniji: NCTS - »Novi komjuterizovani carinski sistem« (EU IPA 2014); »Program podrške trgovinskim olakšicama« (Svjetska Banka); »Podrška olakšanju trgovine u CEFTA stranama«, (EU-GIZ); »SEED+«, (EU IPA2017); »Podrška implementaciji Strategije IBM« (EU IPA 22015); »Unapređenje primjene izabranih mjera trgovinskih olakšica u CEFTA stranama«, (BMZ-GIZ); »EUROL II« (IPA); »Projekat podrške digitalizaciji trgovinskih procedura u poštanskom i pomorskom saobraćaju« (BMZ-GIZ); »Podrška regionalnim ekonomskim integracijama« (BMZ-GIZ); »Podrška Upravi carina u oblasti akciza« (EU IPA2015); »Vladavina prava i temeljna prava« (EU IPA 2018);

Posebno ističemo da je u završnoj fazi realizacija projekta „Podrška Upravi carina u oblasti akciza“ iz sredstava EU IPA 2015, koji će između ostalog omogućiti elektronsku komunikaciju između Uprave carina i akciznih obveznika. Uprava carina je, uvažavajući odredbe Odluke EK o tehničkim standardima za bezbjednosne karakteristike za duvanske proizvode i odredbe FCTC, pokrenula postupak osavremenjivanja načina obilježavanja duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama i to putem razvoja sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama, koji će omogućiti elektronsko odobravanje, narudžbu i izdavanja akciznih markica, kao i elektronsko vođenje evidencija o izdatim, iskorišćenim i neiskorišćenim akciznim markicama za duvanske proizvode i alkoholna pića.
Implementacijom navedenih projekata, Uprava carina integriše svoje sisteme sa EU i međunarodnim carinskim i bezbjednosnim sistemima sto je jedan od kompleksnijih zahtjeva koje Crne Gora mora ispuniti na putu ka EU. Istovremeno, unaprijediće se efikasnost carinske službe u suzbijanju nezakonite trgovine svim robama, a posebno duvanskim proizvodima i alkoholnim pićima.

Izvještaj o napretku Crne Gore u procesu EU integracija za Poglavlje 29: Carinska unija, konstatovao je visok stepen usklađenosti carinskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU što nas čini ponosnim i potvrđuje ispravnost naših profesionalnih napora. Napredak je konstatovan u mnogim oblastima carine, a posebno u implementaciji NCTS projekta; Projekta za akcize; Projekta za inspekcijski nadzor; Jačanju naknadne kontrole; Zaštiti prava intelektualne svojine; Pojačanom nadzoru u Luci Bar, uključujući i zajedničke akcije sa policijom; Jačanju kapaciteta u finansijskim istragama; Integritetu carinskih službenika i jačanju mjera protiv korupcije, itd. U dijelu izvještaja koji se odnosi na Poglavlje 24, istaknuti su pojačani napori u sprovođenju zakona i unaprijeđena saradnja Uprave carina sa EU i međunarodnim partnerima, što je jedan od fokusa rada Uprave carina.

Zaštita i bezbjednost carinskog područja, borba protiv krijumčarenja i carinskih prevara bili su i ostaju ključni prioriteti. Uprava carina ostvaruje efikasnu saradnju sa Tužilaštvom, Upravom policije i ostalim organima za sprovođenje zakona u cilju ispunjenja navedenih prioriteta, o čemu najbolje govore rezultati o oduzetoj krijumčarenoj robi, krivičnim i prekršajnim prijavama, sprovedenim istragama, razmijenjenim informacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou itd.

U ovoj godini, Uprava carina je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima otkrila krijumčarenje robe u vrijednosti od 1.990.884,00 eura od čega su 84% cigarete i druga akcizna roba. Na osnovu navedenih rezultata podnijeto je ukupno 16 krivičnih prijava nadležnom tužiocu. Izdata su 173 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 99.150,00 eura. U postupku naknadne kontrole otkrivene su nepravilnosti I donesena rješenja o naplati carinskog duga u iznosu od 984.000.00 eura. Kada je u pitanju krijumčarenje narkotika, u 5 slučajeva službenici Uprave carina oduzeli su 33,00 kg skanka, 12,00 kg heroina i 53,00 kg hašiša.

U periodu januar-septembar 2020. godine, ostvarena naplata prihoda iznosila je 495,3 mil €, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 118,6 mil. € ili 19,32%. što je posledica pada prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, kao i smanjenja privredne aktivnosti zbog ekonomske krize nastale od početka pandemije virusa COVID-19.

Ponosna na rezultate koje je postigla, Uprava carina će nastaviti da, efikasno vršeći svoje zakonske nadležnosti afirmiše i druge aspekte svog rada, prije svega transparentnost, korporativnu kulturu i integritet.

Povodom obilježavanja Dana carinske službe – 18. Oktobra, dodijeljene su nagrade sledećim službenicima Uprave carina:
• ZLATKU NICOVIĆU,
• IVANI ĐUKIĆ,
• DRAŽENU JANJUŠEVIĆU,
• ALEKSANDRU SAVKOVIĆU,
• DRAŠKU KNEŽEVIĆU,
• IVANI VUČEVIĆ,
• MIODRAGU ROGANOVIĆU,
• GORDANI GRADINAC,
• ANI BURZANOVIĆ,
• DALILI NUMANOVIĆ,
• BORISLAVU JOVIĆEVIĆU,