Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

20.07.2015.

Primjena odredbi Zakona o porezu na kafu pri uvozu u elektronskoj razmjeni podataka (ERP)

Shodno odrebama Zakona o porezu na kafu pri uvozu na JCI će za potrebe ERP-a će biti omogućena:...

06.08.2014.

Evidentiranje carinskog posrednika

U cilju pojednostavljenja i ubrzanja procedure za evidentiranje carinskog posredovanja, obavještavamo vas da će se od 07.08.2014. godine kod carinske ispostave vršiti evidentiranje carinskog posrednika, umjesto kod Uprave carine.

01.08.2014.

Informacija u vezi popunjavanja Rubrike 14 carinske deklaracije u skladu sa izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave

U ‘Službenom listu Crne Gore’, broj 32/14, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave, koji će stupiti na snagu 07. avgusta 2014. godine. Ovim pravilnikom izmijenjen je način popunjavanja Rubrike 14, u cilju definisanja lica odgovornih za plaćanje carinskog duga. Takođe, članom 3 Pravilnika o izmjenama..., dodate su nove šifre u Prilogu 5 ''Kodeks šifara za popunjavanje JCI''. Radi izbjegavanja eventualnih nejasnoća, ovim aktom se daje instrukcija za popunjavanje ove rubrike, u skladu sa izmjenama Pravilnika.

18.03.2014.

UPUTSTVO ZA OBRAČUN AKCIZNIH DAŽBINA – mart 2014

Ova funkcionalnost omogućava kompletan obračun akciza na osnovu zadatih parametara (tarifna oznaka, zemlja,...).

30.12.2013.

Carinska tarifa 2014

Carinska tarifa 2014

Uprava carina je implementirala u TARICG produkciju Carinsku tarifu za 2014. godinu.

06.11.2013.

Modernizacija elektronskog poslovanja – ubrzavanje carinske procedure i izmijenjena evidencije vrste zastupanja

U cilju dalje modernizacije službe, u okviru Projekta regionalne trgovinske logistike , Uprava carina Crne Gore i Svjetska banka - IFC (Međunarodna finansijska saradnja) sarađuju i preduzimaju aktivnosti na ubrzanju standardnih carinskih procedura , samim tim, ubrzanju i pojednostavaljenju prekograničnog protoka roba. U toku su aktivnosti na dodatnoj automatizaciji Carinskog informacionog sistema (CIS) i unapređenju sistema elektronske razmjene poruka (ERP) novim funkcionalnostima, tj. elektonskim obavještenjima poslovnoj zajednici koja ucestvuju u carinskim postupcima o statusima i toku postupka pred carinskim organom.

02.08.2013.

Elektronski servis za privredu

Uprava carina je izvršila nadogradnju postojećeg elektronskog servisa za privredu - Aplikacija garancija, kojom je od 01.11.2008. godine omogućila carinskim obveznicima elektronski uvid u stanje bankarskih garancija i njihovih opterećenja.

25.07.2013.

Obavještenje CBCG o novim kursevima valuta

Uprava carina vrši usklađivanje kursne liste u obliku koji objavljuje Centralna Banka Crne Gore (CBCG), shodno toj informaciji obavještavamo vas o načina popunjavanja rubrike R23 (Kurs valute) u jedinstvenoj carinskoj ispravi(JCI), implementaciji iste u Carinskom Informacionom sitemu(CIS), kao i o dopuni Šifarnika valuta za potrebe rubrike R22 podjela 1 (Valuta).