Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

02.07.2020.

Obavještenje za akcizne obveznike i obveznike poreza na kafu

“Obavještavamo akcizne obveznike i obveznike poreza na kafu da mjesečne Prijave (počev od 06/2020.god.) mogu ponovo podnositi u Ispostavi za akcize u rokovima propisanim Zakonom o akcizama i Zakonom o porezu na kafu, isključivo uz nošenje zaštitnih maski.”

15.04.2020.

Postupanje sa robom sa „Liste prioritetnih roba“

Povodom aktuelne pandemije COVID-19, a u cilju ubrzanja protoka roba preko graničnih prelaza obavještavamo vas da su potpisnice CEFTA Sporazuma (Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Kosovo (UMNIK) i Moldavija), usaglasile i usvojile Zajedničku listu prioritetnih roba („Prioritetna lista“) koje trebaju biti tretirane kao prioritetne u odnosu na druge robe prilikom sprovodjenja kontrola na granici. Lista sadrzi tarifne oznake i naimenovanja robe iz oblasti hrane, hrane za zivotinje, ljekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme.

27.03.2020.

Obavještenje privrednim subjektima

U slučajevima privremenog kvara ili drugih nemogućnosti korišćenja carinsko-informacionog sistema (CIS-a), carinske ispostave koriste rezervni postupak da bi obezbijedile nesmetano obavljanje carinskih formalnosti.

28.11.2019.

OBAVJEŠTENJE: O polaganju drugog stručnog ispita u oblasti carinskih poslova

Polaganje drugog stručnog ispita u oblasti carinskih poslova – za III, IV, V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja - pisani test iz predmeta Carinski sistem i postupak / Osnovi carinskog sistema i postupka, održaće se 20. januara 2020.godine, sa početkom u 12:00h, u prostorijama Centra za obuku carinskih službenika – PJ Carinarnica Podgorica.

06.11.2019.

Smjernice o jedinstvenoj implementaciji pune kumulacije i povraćaja carine među članicama CEFTA-e

Kao dodatak Obavještenju o početku primjene Odluke br.3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta, kojom je u međusobnoj trgovini između CEFTA strana uvedena puna kumulacija i ukinuta zabrana povraćaja carina..

30.10.2019.

Koncept ovlašćenog privrednog subjekta (AEO)

Koncept ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) zasniva se na partnerstvu između carinskih organa i privrednih subjekata koje je uvela Svjetska carinska organizacija (WCO). Privredni subjekti koji ispunjavaju široki spektar kriterijuma, na dobrovoljnoj osnovi blisko sarađuju sa carinskim organima kako bi ostvarili zajednički cilj - sigurnost lanca snabdijevanja.

30.10.2019.

STO online portal „Olakšan pristup pravilima o porijeklu“

Svjetska trgovinska organizacija (STO) kreirala je online portal „Olakšan pristup pravilima o porijeklu“ preko koga se zainteresovane strane mogu informisati o pravilima porijekla i dokumentaciji neophodnoj prilikom uvoza robe u druge države članice STO.

15.10.2019.

OBAVJEŠTENJE - Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe

U Službenom listu Evropske Unije serije C broj 333 od 04.10.2019.g., objavljeno je Obavještenje Evropske komisije o primjeni dijagonalne kumulacije porijekla, shodno članu 3 Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe ("Sl.list CG-Međunarodni ugovori", br.7/12).

26.09.2019.

OBAVJEŠTENJE - Zaštita prava intelektualne svojine- trgovina putem interneta

Posljednjih godina primjetan je trend da se robe poznatih brendova (žigova) sve više naručuju putem interneta posredstvom neoficijelnih sajtova i društvenih mreža i šalju posredstvom pošte ili brzih pošta.

19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA UVOZNIKE – Prihvatanje dokaza o preferencijalnom porijeklu za robu turskog/srpskog preferencijalnog poijekla koja se uvozi iz R. Srbije

Carinska administracija Srbije je, počev od 01.07.2019.g. prestala da izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 serije C ( sa napomenom u rubrici 7 "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied"), koje je propisano Aneksom 4 Sporazuma CEFTA 2006, za robu turskog preferencijalnog porijekla, kao i za robu srpskog preferencijalnog porijekla dobijene kumulacijom sa materijalima porijeklom iz Turske