Manja slova Veća slova RSS
>

PLAN INTEGRITETA 2020-2021

Datum objave: 21.07.2020 13:23 | Autor: BL

Ispis Štampaj stranicu


Zakonom o sprječavanju korupcije propisano je da se Plan integriteta može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, te da organ vlasti svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana, u skladu sa pravilima Agencije za sprječavanje korupcije za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Svrha Plana integriteta je obezbjeđivanje efikasnog i efektivnog sprovođenja antikoruptivne politike Uprave carina, kroz jačanje odgovornosti, povećanje transparentnosti, kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja, poštovanje etičkih vrijednosti, pojednostavljenje procedura, eliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, uvođenje efikasnijeg sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja carinskih službenika i namještenika.

Imajući u vidu da je prethodni Plan usvojen za period 2018-2019.godine, da je tokom 2019.godine usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina, u februaru tekuće godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta za 2020-2021.godinu.

Radna grupa je, polazeći od promjena u organizacionoj strukturi, opisa poslova i radnih zadataka sistematizovanih organizacionih jedinica i radnih mjesta, kao i preporuka Agencije za sprječavanje korupcije za unapređenje planova integriteta, izvršila analizu svih radnih mjesta, stepena prijetnji i nastanka korupcije, te kroz osnovne rizike i postojeće mjere kontrola definisala rezidualne rizike i oko 100 adekvatnih mjera za smanjenje rizika od neprihvatljivog ponašanja, u skladu sa vjerovatnoćom nastanka, uticaja i posljedicama korupcije i drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja.

Plan integriteta za 2020-2021.godina, čiji je sastavni dio Mapa rizika radnih mjesta i organizacionih jedinica Uprave carina, 20. jula Odlukom broj D-6524/1 usvojio je Direktor Uprave carina.