Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Unapređenje integriteta edukacijom carinskih službenika

Saopštenje: Unapređenje integriteta edukacijom carinskih službenika
Datum objave: 20.10.2015 13:31 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


U okviru Plana specifične obuke usmjerenog na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije, uspješno je započeta realizacija III Ciklusa obuka za carinske službenike. Naime, dana 14.10.2015.g. u PJ Carinarnici Kotor i 19.10.2015.g. u PJ Carinarnici Bijelo Polje održane su obuke za carinske službenike, koji su prema opisu poslova posebno izloženi prijetnji od korupcije


Cilj obuke je podizanje svijesti o značaju borbe protiv korupcije, sagledavanje svih aspekata ove pojave, kao i upoznavanje sa načinima borbe protiv nje.

Obukama je prisustvovalo 36 carinskih službenika, a predavači su bili: Menadžer za integritet i Načelnica Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Ana Vuletić, predsjednik Etičkog odbora Radivoje Pejović, samostalni savjetnik za unutrašnju kontrolu Božidar Lazarević, kao i Povjerenici za etiku u PJ Carinarnici Kotor Branko Pavićević i PJ Carinarnici Bijelo Polje Anes Feleć.

Polazeći od pojma korupcije, vrste i indikatora, metoda identifikovanja, procjene rizika od korupcije i njenih negativnih posljedica, te načina prijavljivanja, istaknut je značaj principa integriteta i antikoruptivnih mehanizama koje realizuje Uprava carina. Naglašena je snažna opredijeljenost Uprave carina da sprovede mjere u pravcu otkrivanja i suzbijanja korupcije, uz podsjećanje da su protiv određenog broja carinskih službenika u toku krivični postupci zbog sumnji da su počinili koruptivna krivična djela.

Takođe, istaknuta je uloga Etičkog odbora i Povjerenika za etiku, kao preventivnih mehanizama  u  jačanju ugleda i integriteta carinske službe, kroz praćenje primjene Etičkog kodeksa, te predstavljena svrha Etičkog kodeksa i etičkih smjernica, etičkih standarda i pravila ponašanja. Kroz konkretne primjere iz prakse razmatrane su etičke dileme i principi etičkog ponašanja.

Učesnicima je prezentirana Riziko mapa pojedinačnih radnih mjesta koja je izrađena u sklopu inoviranog Plana integriteta, kao i mjere za smanjenje rizika koje su definisane Planom, a sve u cilju upoznavanja službenika sa rizicima i prijetnjama od korupcije kojima su izložena radna mjesta.

Učesnici su evaluacijom ocijenili obuku kao pozitivan doprinos proširivanju znanja o korupciji, kao negativnoj pojavi, upoznavanju sa preventivnim i konkretnim mjerama u borbi protiv ove pojave,  te neophodnosti ličnog i profesionalnog angažovanja u borbi protiv korupcije.

U cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije i ohrabrivanja što većeg broja građana da prijave korupciju nadležnim organima, u okviru obuke PJ Carinarnicama Kotor i Bijelo Polje su distribuirani i promotivni flajeri „Ni centa za mito”, koje je izradila Uprava za antikorupcijsku inicijativu.
MBŠ