Manja slova Veća slova RSS
>

Pozitivni efekti plana integriteta carinske službe

Pozitivni efekti plana integriteta carinske službe
Datum objave: 12.06.2015 15:48 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


Uprava carina je suštinski fokusirana na sprovođenje principa nulte tolerancije na korupciju kroz aktiviranje svih odgovornih segemenata za definisanje i sprovođenje ozbiljnog i ostvarivog antikorupcijskog koncepta.

 S tim u vezi, podsjećamo da je Uprava carina  2014.godine usvojila Plan integireta, kojim je procijenjeno koliko su određena radna mjesta podložna nastanku i razvoju korupcije, kao i kojim mjerama i aktivnostima se može poboljšati lični i institucionalni integritet. Naime, Uprava carina vrši godišnju analizu rizika svih radnih mjesta, koja su prema opštoj procjeni unutrašnjih i spoljnih faktora podložni nastanku i razvoju korupcije i drugih oblika nezakonitog i neetičkog ponašanja. Na osnovu ove analize izrađena je Mapa rizika pojedinačnih radnih mjesta i organizacionih jedinica Uprave carina, koja u sebi sadrži indikatore i nivoe izloženosti riziku.

 Kako se sprovođenje mjera definisanih Planom integriteta zasniva na principu permanentne i sveobuhvatne primjene uz vršenje periodičnih kontrola postignutih rezultata, Uprava carina je izvršila analizu efikasnosti sprovođenja mjera definisanih Planom.

 Ocijenjeno je da su preduzete mjere u prethodnom periodu dale pozivitne rezultate, te je njihovom dosljednom implementacijom unaprijeđen antikorupcijski okvir carinske službe, čime je u značajnoj mjeri smanjena mogućnost nastanka korupcije i drugih nepravilnosti. U prilog tome govori smanjenje broja radnih mjesta koja imaju visok rizik od korupcije za 20% u odnosu na broj radnih mjesta koja su imala visok rizik od korupcije u prethodnom periodu.

 Polazeći od stepena i dinamike realizacije prethodno definisanih mjera, te potrebe kontinuiranog unapređenja integriteta i zaštite institucije od svih oblika nedozvoljenog i neprihvatljivog ponašanja, Uprava carina je u junu tekuće godine usvojila inovirani Plan integriteta. Naime, na osnovu sprovedene analize primjene postojećih carinskih procedura i postupaka novim Akcionim planom identifikovane su nove oblasti rizika, kao i radna mjesta koja su izložena riziku, te osnovni i preostali rizici. Na osnovu rezultata identifikacije, procjene i rangiranja rizika izvršen je izbor odgovarajućih mjera za smanjenje rizika od korupcije, u skladu sa vjerovatnoćom nastanka, uticaja i posljedicama korupcije i drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja.

Borba protiv korupcije i svih oblika nedozvoljenog ponašanja u Upravi carina je dio našeg opšteg plana i široko prihvaćenog sistema mjera i aktivnosti za njeno suzbijanje, koji ima permanentan karakter, kroz praktičnu realizaciju usvojenih normi ponašanja od strane svih službenika. S tim u vezi, Uprava carina nastoji da i u budućem periodu, sprovodeći mjere definisane Planom integriteta, uspostavi sistem visokog integriteta i etičnosti koji će biti zaštićen od kruptivnih uticaja na obavljanje njenih djelatnosti.

PLAN INTEGRITETA_.pdf