Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje privrednim subjektima o povraćaju akcize po osnovu smanjenja visine akcize

Datum objave: 07.09.2020 14:35 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


Odredbama člana 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 76/05, "Sl. list CG", br. 76/08…76/20), propisano je da u slučaju promjene visine akcize akciznih proizvoda, proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a imaju na zalihama akcizne proizvode za koje je u skladu sa Zakonom nastala obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda.

Shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni list CG", broj 76/20), izvršeno je smanjenje visine akcize za etil alkohol (sa 1500 na 1250 eura po hektolitru čistog alkohola) i gazirana pića sa dodatkom šećera (sa 30 eura na 25 eura po hektolitru).

Prema odredbama člana 34b Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama ("Sl. list RepRCG", br. 18/02...78/06 i „Sl. list CG", br. 18/09...72/18), akcizni obveznici su dužni da predaju i popis zaliha koji se podnosi na Obrascu „AKC-ORA“, sačinjen na dan prije promjene visine akcize, odnosno na dan 04. avgust 2020. godine. Imajući u vidu da uplaćena sredstva po osnovu akcize, nakon smanjenja visine akcize na konkretne akcizne proizvode predstavljaju uplatu veću od iznosa poreske obaveze, poreski obveznici mogu podnijeti:

Zahtjev za povraćaj više plaćene akcize, koji pored ostalog, treba da sadrži podatke o broju žiro računa poreskog obveznika na koji se vrši povraćaj sredstava po osnovu više plaćene akcize.
Ukoliko podnosilac zahtjeva ima neizmirenih akciznih obaveza, potrebno je da u zahtjevu za povraćaj više plaćene akcize, navede akciznu obavezu koja se izmiruje iz sredstava ostvarenih po osnovu povraćaja akcize, te će ista biti iskorišćena za izmirenje tog duga.

Uz zahtjev za povraćaj više plaćene akcize, neophodno je podnijeti i sljedeću dokumentaciju:
 Popis zaliha akciznih proizvoda i obračun razlike akcize - Obrazac "AKC-ORA",
 Popisne liste na dan 04.08.2020,godine,
 Popisnu listu na dan 31.12.2019.godine,
 Podatke o uvozu u toku 2020. godine (od 01.01 do 04.08. po JCI i fakturama),
 Podatke o nabavci na domaćem tržištu (od 01.01 do 04.08. po dobavljačima i fakturama),
 Podatke o prodaji (od 01.01. do 04.08. po kupcima i fakturama).

Nakon sprovođenja kontrole poreske prijave i dokumentacije dostavljene uz Zahtjev, odnosno propisanog postupka nadzora, u skladu sa odredbama čl. 97 i 98 Zakona o poreskoj administraciji, carinski organ će donijeti Rješenje o utvrđivanju povraćaja sredstava po osnovu više plaćene akcize kojim će se vršiti povraćaj sredstava i/ili izmirenje akciznog duga po osnovu prijave kod carinskog organa.Privredni subjekti dužni su da navedenu dokumentaciju podnesu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene, odnosno smanjenja visine akcize, (15.09.2020), nadležnim područnim jedinicama Uprave carina prema sjedištu privrednog subjekta.

Informacije o akciznim proizvodima, visinama akcize i načinu obračuna možete preuzeti na linkovima:

Obrazac AKC-ORA možete preuzeti Obrazac za popis zaliha akciznih proizvoda i obračun razlike akcize „AKC-ORA“.docx


Napomena:
*Obrazac „AKC-ORA“, je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama.
*Ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna razlike akcize