Мања слова Већа слова РСС
>

Обавјештење привредним субјектима о повраћају акцизе по основу смањења висине акцизе

Датум објаве: 07.09.2020 14:35 | Аутор: уц

Испис Штампај страницу


Одредбама члана 36а Закона о акцизама ("Сл. лист РЦГ", бр. 65/01, 12/02, 76/05, "Сл. лист ЦГ", бр. 76/08…76/20), прописано је да у случају промјене висине акцизе акцизних производа, произвођачи, увозници као и лица која обављају трговину на велико, и/или трговину на мало, а имају на залихама акцизне производе за које је у складу са Законом настала обавеза обрачунавања акцизе, дужни су да изврше попис залиха тих производа.

Сходно одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о акцизама ("Службени лист ЦГ", број 76/20), извршено је смањење висине акцизе за етил алкохол (са 1500 на 1250 еура по хектолитру чистог алкохола) и газирана пића са додатком шећера (са 30 еура на 25 еура по хектолитру).

Према одредбама члана 34б Правилника о примјени Закона о акцизама ("Сл. лист РепРЦГ", бр. 18/02...78/06 и „Сл. лист ЦГ", бр. 18/09...72/18), акцизни обвезници су дужни да предају и попис залиха који се подноси на Обрасцу „АКЦ-ОРА“, сачињен на дан прије промјене висине акцизе, односно на дан 04. август 2020. године. Имајући у виду да уплаћена средства по основу акцизе, након смањења висине акцизе на конкретне акцизне производе представљају уплату већу од износа пореске обавезе, порески обвезници могу поднијети:

Захтјев за повраћај више плаћене акцизе, који поред осталог, треба да садржи податке о броју жиро рачуна пореског обвезника на који се врши повраћај средстава по основу више плаћене акцизе.
Уколико подносилац захтјева има неизмирених акцизних обавеза, потребно је да у захтјеву за повраћај више плаћене акцизе, наведе акцизну обавезу која се измирује из средстава остварених по основу повраћаја акцизе, те ће иста бити искоришћена за измирење тог дуга.

Уз захтјев за повраћај више плаћене акцизе, неопходно је поднијети и сљедећу документацију:
 Попис залиха акцизних производа и обрачун разлике акцизе - Образац "АКЦ-ОРА",
 Пописне листе на дан 04.08.2020,године,
 Пописну листу на дан 31.12.2019.године,
 Податке о увозу у току 2020. године (од 01.01 до 04.08. по ЈЦИ и фактурама),
 Податке о набавци на домаћем тржишту (од 01.01 до 04.08. по добављачима и фактурама),
 Податке о продаји (од 01.01. до 04.08. по купцима и фактурама).

Након спровођења контроле пореске пријаве и документације достављене уз Захтјев, односно прописаног поступка надзора, у складу са одредбама чл. 97 и 98 Закона о пореској администрацији, царински орган ће донијети Рјешење о утврђивању повраћаја средстава по основу више плаћене акцизе којим ће се вршити повраћај средстава и/или измирење акцизног дуга по основу пријаве код царинског органа.Привредни субјекти дужни су да наведену документацију поднесу у року од 15 дана по истеку мјесеца у којем је дошло до промјене, односно смањења висине акцизе, (15.09.2020), надлежним подручним јединицама Управе царина према сједишту привредног субјекта.

Информације о акцизним производима, висинама акцизе и начину обрачуна можете преузети на линковима:

Образац АКЦ-ОРА можете преузети Образац за попис залиха акцизних производа и обрачун разлике акцизе „АКЦ-ОРА“.доцx


Напомена:
*Образац „АКЦ-ОРА“, је саставни дио Правилника о примјени Закона о акцизама.
*Угоститељски објекти нијесу обвезници обрачуна разлике акцизе