Manja slova Veća slova RSS
>

Ukoliko se roba uvezena od strane jednog preduzeća nalazi u procesu privremenog uvoza, da li postoji mogućnost prenosa vlasništva na drugo preduzeće, a samim tim i obaveze plaćanja uvozne carine i PDV-a prilikom konačnog uvoza?

Datum objave: 14.05.2013 15:46 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 98 Carinskog zakona (Sl.list RCG, br.07/02, 38/02, 72/02, 21/03, 29/05, 66/06 i Sl.list CG, br. 21/08) i članom 369 uredbe za sprovođenje Carinskog zakona (Sl.RCG, br. 15/03), organ carinske službe može odobriti da se prava i obaveze imalaca odobrenja za privremeni uvoz robe prenesu na drugo lice, ako to lice ispunjava sve propisane uslove za odobrenje postupka privremenog uvoza za takvu robu. Shodno članu 369 stav 2 Uredbe organ carinske službe, tj.nadležna Carinarnica o prenosu prava i obaveza donosi odluku na osnovu zahtjeva imaoca odobrenja. Ako organ carinske službe odobri prenos, to naznačava na deklaraciji za početak postupka privremenog uvoza. Shodno istom članu sa odobrenjem prenosa prava prestaju obaveze prvog imaoca odobrenja koje proizilaze iz prenesenog postupka privremenog uvoza. Rok određen u deklaraciji za privremeni uvoz se zbog prenosa prava i obaveza ne produžava. Prenos prava i obaveza koja proizilaze iz postupka privremenog uvoza prema odredbi člana 98 Carinskog zakona ne znači da se jednako oslobođenje mora primijeniti za svaki period upotrebe. Ako je prenos prava i obaveza iz stava 3 ovog člana izvršen sa djelimičnim oslobođenjem za oba lica koja imaju odobrenje za primjenu postupka tokom istog mjeseca, prvi korisnik odobrenja mora podmiriti iznos uvozne carine za cijeli mjesec.